Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť T-shock, s. r. o., so sídlom Brno, Cejl 29/76, PSČ 602 00, IČO: 276 85 951, zapísaná na Krajskom súde v Brne oddiel C, vložka 51899 (viď. výpis z Obchodného registra), (ďalej len "Predávajúci"), prevádzkujúci internetový portál a internetový obchod www.t-shock.cz a www.t-shock.eu, na stanovenie predpokladov, podmienok, náležitostí a postupu Zákazníka a Predávajúceho v prípade, že vznikne na strane Zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.
 2. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle ustanovení § 616 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.
 3. Reklamácie tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia zák. č. 513/1991 Z.z., obchodným zákonníkom. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený primerane použiť tento reklamačný poriadok i na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

II. Rozpor s kúpnou zmluvou

 1. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že predávaný tovar je pri prevzatí Zákazníkom v súlade s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez chýb. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, jedná sa o rozpor s kúpnou zmluvou.
 2. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí, pokiaľ Zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe tovaru, sa jedná predovšetkým pri zmene vlastností tovaru v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebovania tovaru.
 3. V prípade, že tovar pri prevzatí Zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovar do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Zákazníka, buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou (po dohode so Zákazníkom je možné vymeniť za akýkoľvek tovar). Ak to nie je možné, môže Zákazník požadoval primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

III. Záručné podmienky

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.
 2. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia.
 3. Za chybu nie je možné považoval zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 4. Ak uplatní Zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je poverený zamestnanec za reklamácie povinný o reklamácii rozhodnúť hneď, v zložitejších prípadoch v dobe do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 5. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavené všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 6. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poverený pracovník za reklamácie môže v odôvodnených prípadoch so Zákazníkom dohodnúť dobu dlhšiu. V prípade, keď nie je reklamácia vybavená do 30 dní alebo do dohodnutej dlhšej doby od jej uplatnenia, má spotrebiteľ rovnaké práva ako u neodstrániteľnej chyby.

IV. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu:
  • On-line formulárom (odporúčame ako najrýchlejší postup)
  • Písomne na adrese sídla Predávajúceho: T-shock, s. r. o., so sídlom Brno, Cejl 29/76, PSČ 602 00.
  • Elektronicky na elektronickej adrese [email protected].
  • Telefonicky na čísle +421 233 418 465.
 2. Súčasťou uplatňované reklamácie je fotodokumentácia vady tovaru (odoslaná prostredníctvom on-line formulára, popr. Ako príloha emailu) Zákazníkom. Alternatívou je, že Zákazník zašle poštou, prípadne osobne dopraví reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho.
 3. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje Zákazník najlepšie dokladom o nákupe. Bez predloženia dokladu o nákupe začne Predávajúci reklamačné konanie len pokiaľ Zákazník iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil prostredníctvom portálu www.t-shock.cz alebo www.t-shock.eu.
 4. Poverený pracovník za reklamácie je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie (reklamačný protokol) o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 5. Akonáhle Zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s povereným pracovníkom za reklamácie inak.
 6. Ak nie je uplatňovaná vada spoločnosťou T-shock, sro uznaná ako oprávnená, zodpovedný pracovník Predávajúceho je povinný v zákonnej lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie Zákazníka informovať o dôvodoch zamietnutia reklamácie.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).
 8. Kupujúci sa môže informovať o stave reklamácie:
  • Elektronicky na elektronickej adrese [email protected].
  • Telefonicky na čísle +421 233 418 465.

V. Reklamačné doby

 1. Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je v záručnom liste uvedená doba dlhšia) a začína odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe, a to bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, kedy Zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 4. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne trvať záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba na vymenenú súčasť.

VI. Chyby odstrániteľné a neodstrániteľné

 1. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť tak, aby neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 2. V prípade výskytu odstraniteľnej chyby má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 3. V prípade chyby odstraniteľnej má Zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy ak:
  • Reklamácia nebola vybavená do 30-tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode.
  • Zákazník nemôže kvôli opätovnému výskytu odstrániteľnej chyby po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu odstrániteľných chýb tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne alebo ak sa vyskytne akákoľvek štvrtá chyba. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčastne najmenej tri odstrániteľné chyby.
 4. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 5. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá braní tomu, aby tovar bol riadne používaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo:
  • požadovať výmenu tovaru za nové a bezchybné
  • alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebraní riadnemu používaniu tovaru ako tovaru bez chyby a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti T-shock, s. r. o.

(Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný ku dňu: 22. 12. 2022)