Pravidlá a podmienky prevádzky a prístupu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá a podmienky prevádzky a prístupu na www.t-shock.cz a www.t-shock.eu (ďalej len "Pravidlá a podmienky") vydáva spoločnosť T-shock, s. r. o., so sídlom Brno, Cejl 29/76, PSČ 602 00, IČO: 276 85 951, zapísaná na Krajskom súde v Brne oddiel C, vložka 51899, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), prevádzkujúci internetový portál a internetový obchod www.t-shock.cz a www.t-shock.eu, na stanovenie podmienok, ktorá musia byť Zákazníkom pri tvorbe návrhov potlačí na webových stránkach Predávajúceho dodržiavané a na ujasnenie pravidiel chovania na týchto stránkach.
 2. Pre účely týchto pravidiel a podmienok sa rozumejú grafickými prvkami predovšetkým obrázky, fotografie, kresby, symboly, znaky, podobizne, slová, vrátane osobných mien a prezývok, písmená, číslice, nápisy, názvy, texty, notové a iné zápisy, a všetky ich kombinácie.

II. Podmienky na tvorbu návrhov potlače

 1. Prevádzkovateľ má na svojich webových stránkach databázu grafických prvkov, ktoré môže Zákazník využívať pri návrhoch produktov. Akákoľvek ďalšia manipulácia s grafickými prvkami Prevádzkovateľa mimo webové stránky Prevádzkovateľa a jeho partnerov, predovšetkým akékoľvek ďalšie publikovanie alebo šírenie týchto prvkov bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.
 2. Zákazník môže pri návrhoch produktov využívať i svoje vlastné grafické prvky, fotografie a obrázky, ktoré nahrá na server T-shock.
 3. Využívanie grafických prvkov, fotografií a iných obrázkov, ktoré nie sú vlastným výtvorom Zákazníka a ani nie sú prevzaté z databázy Prevádzkovateľa, je možné využívať len so súhlasom ich autora, alebo len pokiaľ sú voľne použiteľné.
 4. Zákazník je plne zodpovedný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, ktoré bude nahrávať na server T-shock a ktoré bude využívať pri tvorbe návrhov potlače produktov. Zákazník zároveň prehlasuje, že žiadne z ním na server T-shock nahraných grafických prvkov neohrozujú ani neporušujú autorské práva, práva k ochranným známkam či iným právam na označenie a právam duševného vlastníctva a že nie sú v rozpore s inými právami tretích osôb. Tieto práva nesmú byť ohrozené a porušené ani v súvislosti s tlačou a predajom takto Zákazníkom vytvorených návrhov produktov.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody Zákazníka, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia povinností uvedených v týchto pravidlách a podmienkach.
 6. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody tretích osôb, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zákazníka uvedených v týchto pravidlách a podmienkach.
 7. Grafické prvky, ktoré bude Zákazník nahrávať na server T-shock a z ktorých bude tvoriť návrhy potlačí produktov, nesmú byť v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a s morálnymi a etickými pravidlami uznávanými civilizovanou a demokratickou spoločnosťou (ďalej len "Chybné prvky"). Nesmú obsahovať predovšetkým:
  • pornografickú tematiku;
  • symboly hnutí potlačujúcich ľudské práva, predovšetkým fašizmu, nacizmu a komunizmu;
  • výzvy k násiliu, nenávisti, rasovej a inej diskriminácii;
  • výzvy k terorizmu, ozbrojeným konfliktom a vojnám;
  • prvky obsahujúce akékoľvek náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobiacich modifikáciách a v nevhodných, urážlivých a hanobiacich situáciách;
  • prvky obsahujúce akékoľvek štátne symboly, ako Slovenskej republiky, tak i akéhokoľvek iného štátu v nevhodných, urážlivých a hanobiacich modifikáciách a v nevhodných, urážlivých a hanobiacich situáciách;
  • ochranné známky a obchodné firmy, iba ak by s tým ich majitelia vyjadrili súhlas;
  • diela chránené podľa autorského zákona, iba ak by s tým ich majitelia vyjadrili súhlas.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek kontrolovať grafické prvky, ktoré Zákazník nahrá na server T-shock a prípadne mu odmietnuť produkt obsahujúci chybný prvok vyrobiť a predať.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený používať grafické prvky Zákazníka nahrané na server T-shock a tiež Zákazníkom vytvorené návrhy potlačí produktov, a to na marketingové a reklamné účely. Na predajné a komerčné účely sú Prevádzkovateľ a iní partneri Prevádzkovateľa oprávnení používať grafické prvky Zákazníka, ktoré sú jeho vlastným výtvorom a návrhy potlačí produktov, ktoré vytvoril Zákazník, len s jeho predchádzajúcim súhlasom.

III. Podmienky prevádzky

 1. Akékoľvek použitie stránok www.t-shock.cz a www.t-shock.eu alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú potrebu, predovšetkým ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy, či obstarávanie ďalších kópií je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok www.t-shock.cz a www.t-shock.eu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránok www.t-shock.cz a www.t-shock.eu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.t-shock.cz a www.t-shock.eu. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody, za akékoľvek straty dát, ziskov či príjmov vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním webových stránok Prevádzkovateľa a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok www.t-shock.cz a www.t-shock.eu a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na stránkach www.t-shock.eu a na webových stránkach Partnera, kde má umiestnený modul elektronického obchodu e-shop.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Pravidlá a podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti T-shock, s. r. o.

(Tieto pravidlá a podmienky prevádzky a prístupu sú platné a účinné od dňa: 15. október 2008.)